Mantras

A.U.M.. Om.. A.U.M…

Gayatri Mantra – A Universal Prayer

Om Bhur Bhuvaḥ Swaḥ
Tat-savitur Vareñyaṃ
Bhargo Devasya Dhīmahi
Dhiyo Yonaḥ Prachodayāt

Mantra of Purification

Om Apvitra(ha) Pvitro Wa Sarwavsthang Gatopiwa Ya(ha) Smrit Pundrikaksham Sa Bahayabhyantr(ha) Suchichia.

Guru Mantra

Gurur Brahma
Gurur Vishnu
Gururdevo Maheshwara
Gurur Sakshat Parabramha Tasmayai
Shri Guruve Namaha

Maha Mrityumjaya

Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat

Mantra for Peace and Happiness

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

May all beings be free, happy and at ease.

Pavamana Mantra
(being purified)

Om Asato Maa Sad Gamaya
Tamaso Maa Jyotir Gamaya
Mrytor Mamrtam Gamaya
Om Shaantih Shaantih Shaantihi

Lead me from Falsehood (Lie) to the Truth,
Lead from Darkness to Light,
Lead me from Death to Immortality.
Om Peace Peace Peace.

Serving online yoga for all clients
through Zoom and Venmo